Rice flour and Urad flour pancake with potato stuffing.